www.neeon.pl

Treść ogłoszenia

zastosowano kryteria wyboru: wszystkie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 2226095
To ogłoszenie obejrzano 57 razy.
Dodano:
2017-12-24
Kategoria:
praca
Województwo:
mazowieckie
Miejscowość:
Warszawa
Samodzielny Referent ds. rynku pracy w Wydziale ds. Zwrotu Środków
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. RYNKU PRACY W WYDZIALE DS. ZWROTU ŚRODKÓW W DEPARTAMENCIE DS. RYNKU PRACY W WYMIARZE CZASU PRACY: PEŁNY ETAT W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy - mile widziane,
5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o umowach cywilnoprawnych, stażach, praktykach, wolontariatach) - mile widziane,
6. dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi komputera - mile widziane,
7. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w punktach 1-3.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanego wyżej pkt 3.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 1 stycznia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

1) za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: ,,Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta w Wydziale ds. Zwrotu Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy w wymiarze pracy: pełny etat w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy" na adres: 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: ,,Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta w Wydziale ds. Zwrotu Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy w wymiarze pracy: pełny etat w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy".

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-maila).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełniają wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 50-55-650.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania: o WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: średnie
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
- znajomość zagadnień dotyczących PFRON ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przedmiotem działania Departamentu ds. Rynku Pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
- znajomość przepisów KPA.

Pożądane: o WYMOGI POŻĄDANE
Wykształcenie: wyższe, kierunek: prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość
Staż pracy: minimum dwuletni w pracy w administracji publicznej związany z prowadzeniem postępowań administracyjnych
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
- umiejętność praktycznego zastosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz o pomocy publicznej,
- umiejętność korzystania z programów prawniczych oraz bazy aktów prawnych,
- komunikatywność,
- znajomość MS Office (Word, Excel).

Obowiązki:
GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

1) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z prawidłowością i kompletnością dokumentacji składanej przez beneficjentów dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za pośrednictwem SODiR,
2) prowadzenie postępowań w przedmiocie zwrotu środków PFRON wypłaconych tytułem dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych oraz o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
3) opracowywanie projektów decyzji i postanowień, rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań,
4) współpraca z organami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych postępowań,
5) prowadzenie korespondencji z beneficjentami dofinansowań i refundacji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.
Kontakt:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie 3409 z 28788
[Usuń to ogłoszenie]
HomeOgłoszenia lokalneEdycja ogłoszeniaRegulaminKontakt

Copyright Neeon.pl - Darmowe ogłoszenia Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: smart-point.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.