www.neeon.pl

Treść ogłoszenia

zastosowano kryteria wyboru: wszystkie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 2226786
To ogłoszenie obejrzano 49 razy.
Dodano:
2018-01-09
Kategoria:
nieruchomości
Województwo:
dolnośląskie
Miejscowość:
Wrocław
Obwieszczenie o licytacji: Mieszkanie 96,30m2, Wrocław, Krzyki
Cena:
325875
OBWIESZCZENIE
I Co 209/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Adrianna Rodkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 k.pc. w związku z art. 955 k.pc., że w dniu 08 lutego 2018 o godzinie 11.30 w sali nr 137 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Wrocław - Krzyki, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci: własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego we Wrocławiu przy ul. Uczniowska 39/2, 52-222 Wrocław. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław pod nr KW WR1K/00077240/4 i stanowi własność dłużnika: Woźniakowska Urszula, ul. Uczniowska 39/2, 52-222 Wrocław.
Nieruchomość oszacowana na kwotę: 434.500,00-zł (Słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset zł). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 325.875,00-zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 43.450,00-zł(słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii w terminie do dnia 07-02-2018 rok do godz. 16.00 lub na konto komornika: PKO BP S.A. I/O Wrocław nr 36 1020 5226 0000 6702 0413 4003 do dnia 07-02-2018 rok do godz. 24.00 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek komornika. W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt KM 109/16 oraz dane pozwalające na identyfikację wpłacającego.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu: 25 stycznia 2018 rok od godz. 12.00-12.30 Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne KM 109/16 można przeglądać od dnia 01-02-2018 rok w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Wrocław - Krzyki, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetergu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 rok w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1964 rok- Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71-790-30-10
Kontakt:
71-790-30-10

Ogłoszenie 2330 z 28648
[Usuń to ogłoszenie]
HomeOgłoszenia lokalneEdycja ogłoszeniaRegulaminKontakt

Copyright Neeon.pl - Darmowe ogłoszenia Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: smart-point.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
Stellenangebote Next-Jobs